Menu

Vuokralaisen asiakaskokemus toimitilamarkkinoilla

24.03.2021

Kysyimme oman asiakasrekisterimme toimitilakiinteistöjen vuokralaisilta heidän mietteitään ja näkemyksiään siitä, mitkä ovat keskeiset tekijät hyvässä yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa ja miten toimitilojen tarve tulee heidän näkemyksensä mukaan kehittymään lähitulevaisuudessa.

Ensimmäisessä kysymyksessä pyysimme listaamaan kolme (3) tärkeintä asiaa, joita toimitilan vuokranantajassa/kiinteistön omistajassa arvostaa. Vastauksissa esiin nostettiin yhteistyökyvyn helppous ja se, että sovituista asioista pidetään kiinni. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi nousi se, että kiinteistön omistaja on helposti ja nopeasti tavoitettavissa koko vuokrasopimuksen ajan ja aktiivisesti kiinnostunut omasta kiinteistöstään ja myös sen kehittämisestä ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

Toisessa kysymyksessä tiedustelimme, miten koronapandemia on vaikuttanut yrityksen ajatusmaailmaan ja käyttötarpeeseen toimitilojen suhteen. Vastauksissa korostui eri toimialojen väliset vaihtelut. Toimistotyötä tekevillä toimialoilla face-to-face – palavereiden määrä on laskenut, joten toimitiloissa ei ole tarvetta enää suurille palaverihuoneille. Työn tekemisessä toimitiloissa korostuu se, että varotoimenpiteitä pystytään mahdollisimman hyvin toteuttamaan, eli suojaukseen ja siivoukseen panostetaan entistä enemmän. Käsidesien, hengityssuojainten ja antibakteeristen kalvojen käyttö on käytännön työssä kasvanut. Etätyön kasvanut määrä on puolestaan nostanut esiin kysymyksen, onko enää tarvetta toimistolle, jossa olisi työpiste jokaiselle työntekijälle.

Kolmannessa kysymyksessä kysyimme, millaisena näkee yrityksen tilatarpeen viiden (5) vuoden päästä. Millaisiin toimintoihin tiloja haetaan ja mihin painoarvo kohdistuu? Työn tekeminen nähtiin alati muuttuvana, mikä vaikeuttaa ennustettavuutta, mutta osa tämän hetken työskentelytavoista, esimerkiksi kasvanut etätyön määrä, nähtiin pysyvänä muutoksena. Vastauksissa tuotiin esille myös se, että media ja yleinen mielipide nostaa esille ja korostaa eri aikoina erilaisia toimitiloja. Median boostaamat ja esiin nostamat tilaratkaisut, tulevat olemaan suosiossa myös tulevaisuudessa, mutta millainen toimitila nostetaan seuraavaksi esille?  Koska työn tekeminen muuttuu ja tarpeet muuttuvat, toimitilojen on pystyttävä olemaan helposti muutettavissa, eli joustavuus korostuu. Monet keskeiset tekijät kuten sijainti, näkyvyys ja työskentelyä tukevat tilat, ovat keskeisiä elementtejä tänä päivänä ja myös tulevaisuudessa.

« Takaisin